پیشنهادات و انتقادات

ما در شوکامو، همواره به دنبال جلب رضایت مشتریان بوده و هستیم لذا با آغوشی باز پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.